Referenssit

CASE METSÄTEOLLISUUS

Monivuotinen henkilöstön hyvinvointiohjelma toteutettiin vuosina 20102018. Yhdeksän toimintavuoden aikana toteutettiin yhteensä 128 palvelua ympäri Suomen. Ohjelman aikana sairauspoissaolot laskivat 39 % ja henkilöstön terveysprosentti kasvoi yli 80 %:iin. Intervention vaikuttavuudesta on käynnissä väitöstutkimus, jonka osajulkaisut ovat vapaasti ladattavissa Materiaalit-sivustoltamme.

 

Asiakaskommentti: ”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä tuloksiin. Pitkäjänteinen työkalu on osaltaan tukenut henkilöstötyytyväisyyttä, työilmapiiriä ja sitoutumista. Ennaltaehkäisevä toiminta tuo pidemmällä aikavälillä säästöä ja kilpailuetua.”

CASE MUUTOSJOHTAMINEN

Maakunta- ja soteuudistus on Suomen lähihistorian suurimpia rakenteellisia muutoksia. Valmensimme Etelä-Savossa maakunnan johtoa, henkilöstön edustajia ja keskeisiä sidosryhmiä laajassa muutosjohtamisen suunnitteluhankkeessa vuosina 20182019. Hankkeessa lähestyttiin muutosjohtamista yksilön, yhteisön, rakenteiden ja ympäristön näkökulmista. Osallistavalla otteella toteutettiin suunnitteluryhmä, muutosvalmennusryhmät Virta ja Koski, seminaaripäivä ja digitaalinen työkalupakki. Hankkeesta laadittiin 36-sivuinen loppuraportti, jonka saat tilattua itsellesi info@freialife.com osoitteesta.

 

Asiakaskommentti: ”Suurissa muutoksissa tarvitaan henkilöstön sitoutumista, työkulttuurin ja ajattelutapojen uudistamista ja panostusta inhimilliseen johtamistyöhön. Hankkeen valmentajien toimintaa kuvastavat luotettavuus, asiantuntijuus ja tavoitteellisuus.”

CASE TERVEYDENHUOLTO

Toteutimme viidessä eri sosiaali- ja terveysalan yksikössä laajan työelämän kehittämishankkeen vuosina 20182019. Työhyvinvointihankkeen kohderyhmänä oli yli 2200 terveydenhuollon ammattilaista. Sairauspoissaoloissa oli organisaatiokohtaisia kehityseroja, vaikkakin kaikkien kuntayhtiöiden yhteenlasketut sairauspoissaolot säilyivät samalla tasolla.

 

Hankkeen prosessimittareissa havaittiin muutoksia, jotka olisivat aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna olleet riittäviä aikaansaamaan positiivisen vaikutuksen kohdepopulaatiossa. Parhaiten hankkeen aikana onnistuttiin tiedottamisessa ja palveluiden kustannustehokkaassa kohdentamisessa.

 

Työkykyjohtamisen käytänteitä arvioitaessa havaittiin, että käytänteet oli sovittu, mutta niiden toteuttamisessa oli vaihtelua. Suurimmat puutteet havaittiin työkykyjohtamisen rakenteissa ja ennaltaehkäisevässä toiminnassa.

 

Tutkimushankkeen havaintojen perusteella laadittiin 15 erillistä johtopäätöstä, joita voivat hyödyntää kaikki ne tahot ja organisaatiot, jotka haluavat edistää sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työhyvinvointia, työkykyä ja jaksamista työelämässä. Tutkimusraportti on ladattavissa Materiaalit-sivustoltamme.

 

Asiakaskommentti: ”Parasta oli kokonaisuuden hallinta, sovitut palvelut toteutettiin erittäin hyvin ja ammattitaitoisesti. Valmennuspalveluiden NPS > 60 % terveydenhuollon henkilöstön arvioimana.”

CASE TYÖKYKYJOHTAMINEN

Suomen kansantalous ja tulevaisuus ovat riippuvaisia viennistä. Logistiikka-, ahtaus-, satama- ja huolintapalveluita tuottaville yrityksille asiakkaiden tavaraliikenteestä huolehtiminen Suomen satamista eri puolille maailmaa on ensisijaisen tärkeää. Osaava henkilöstö on avainasemassa ja sen työkyvystä halutaan huolehtia ennakoiden ja oikea-aikaisesti.

 

Johtuen satamien erityispiirteistä ja tavaravirtojen suurista vaihteluista case-esimerkin organisaatiorakenne on hyvin erilainen kuin mitä monella muulla yrityksellä. Muiden työkykyjohtamisen malleja ei voi suoraan siirtää logistiikkaympäristöön. Mallien pitää sulautua liiketoimintaan eikä toisin päin.

 

Toteutetuissa ratkaisukeinoissa panostettiin henkilökohtaisiin työkykykeskusteluihin, työterveyshuollon yhteistyön tehostamiseen, ja strategisen työkykyjohtamisen suunnitelman uudistamiseen tavoitteineen ja mittareineen.

 

Asiakaskommentti: ”Yritimme tehdä aikaisemmin kaiken itse, mutta aika ei vain riittänyt. Nyt lyhyessä ajassa olemme saaneet parannettua työkykyjohtamisen ennakoivaa otetta ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Sparrausapu on auttanut löytämään ratkaisuja myös haastaviin asioihin.”

CASE ENERGIA-ALA

Sähkö-, lämpö- ja verkkoliiketoiminnat ovat olleet rajujen muutosten kourissa. Organisaatiorakenteet, kumppanuudet ja liiketoimintamallit ovat muuttuneet. Olemme toteuttaneet eteläsavolaiselle energiakonsernille useita työyhteisövalmennuksia ja henkilöstön hyvinvointia tukevia palveluita vuodesta 2018 lähtien.

 

Työyhteisövalmennukset ovat painottuneet esimiestyön kehittämiseen osana organisaation muutosprosessia. Valmennukset ovat koostuneet johtoryhmätyöskentelystä, 360° arvioinneista, esimiesten lähijaksoista ja yhteisöllisestä esimiespolun tukemisesta.

 

Asiakaskommentti: ”Valmennukset ovat olleet alku pidempiaikaiselle johtamisen kehittämiselle. Vanhaan irrallisten toteutusten malliin ei haluta enää palata. Johtamisen mittarit kääntyivät nousuun toisen yhteistyövuoden jälkeen.”

CASE SUUNNITTELUALA

Henkinen kuormitus on lisääntynyt työelämässä. Toteutimme yhdessä valtakunnallisen kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijakonsernin henkilöstöjohdon kanssa pilottihankkeen, joka suunnattiin kuormituksen alla oleville esimiehille vuosina 20192020. Hyödynsimme toteutuksessa JobFit -arviointimenetelmää, solucoachingia ja kompleksisen toimintaympäristön viitekehitystä. Jalkautimme valmennukset siten, että niihin osallistuminen oli helppoa arkisen esimiestyön, projektijohtamisen ja asiakasyhteistyön lomassa.

 

Asiakaskommentti. ”Olemme tunnistaneet työmme henkiset vaatimukset ja haluamme tukea esimiehiämme ennakoivasti. Lisäksi saimme hankkeesta arvokasta tietoa siitä, mitkä työkalut sopivat juuri meille.